Почетна


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Градоначалникот на општина Ресен врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесува
Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

              Ја свикувам 54-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.09.2020 година (вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

                                - Усвојување на записникот од 51- та  седница

                            - Усвојување на записникот од 53- та  седница

                                                                          

                            

  1.  Предлог – Одлука за проширување  на средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2020 год.
  2.  Предлог -Буџетски календар на Општина Ресен за подготовка на Буџетот на Општина Ресен за 2021 година.
  3. Годишна програма за работа на    СОУ ,,Цар Самоил’’-Ресен во учебната 2020/2021 година.

  1. Годишен извештај  за работатa на СОУ ,,Цар Самоил’’-Ресен во учебната 2019/2020 година.

  1. Годишна програма за работа на  ЈОУДГ,, 11-тиСептември“  Ресен, за 2020/2021година..

      6.  Годишен извештај  за работата на ЈОУДГ,, 11-тиСептември“  Ресен, за 2019/2020година.

      7. Предлог- Одлука за утврдување на работното време на Јавната општинска установа за деца- Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен.

      8. Предлог – Одлука  за давање согласност за поголем  или помал број на деца  во воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти Септември“ – Ресен– Ресен.

 9.   Годишен план за вработување на ОУ ,,Славејко Арсов’’-с.Подмочани ,за 2021 година.

      10.  Годишен план за вработување на Општина Ресен за  2021 година.

       11 .Предлог – Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ ,,Славејко Арсов“- с.Подмочани.

      12.Предлог- Одлука за утврдување за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ресен и Општина Охрид .

      13. Предлог – Програма Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање Измена и дополна на програмата  за иработка на урбанистички планови воОпштина Ресен во 2020 година.

      14.  Предлог – Одлука Oтпочнување на постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички проект  за со намена Е2- Комунална супраструктура (фотоволтаична плантажа) како основна класа на намени на КПбр.2500/1 и  КПбр.2500/2 КО Ресен вон град, Општина Ресен.

      15. Информација за резултатите од  туристичката сезона во Општина Ресен за 2020 година.

      16. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош на лицето Васил Јанкула од Ресен. 

      17. Разгледување на Иницијативата  на Методија Јоновски.

Напомена: Материјалот  по точките  3 и 4 од  дневниот ред  e  во CD.

Бр.08-1668 /1                                                                                 Претседател

21.09.2020 година                                                                    Никола Станкoвски
Ресен