Информации


Решение за свикување на 45та седница

» 20.02.2020

Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 45-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 26.02.2020 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


ЈАВЕН ПОВИК

» 23.01.2020

за доделување на финансиски средства на спортски здруженија , клубови и спортски сојузи на територија на Општина Ресен за 2020 година Повеќе »


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 22.01.2020

Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 44-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.01.2020 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


Одлука за спроведување на стратегиска оцена

» 25.12.2019

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (“Службен Весник на РМ„ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), Градоначалникот на Општина Ресен, на ден 29.11.2019 година, донесе Повеќе »


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 23.12.2019

Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 43-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 30.12.2019 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »

Следна