Соопштенија


Свикана 29-та седница на Советот на Општина Ресен

» 23.05.2019

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 29-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 30.05.2019 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


Ј А В Е Н П О В И К за пријавување на штети на земјоделски насади од ПОЖАР

» 10.04.2019

Општина Ресен ги повикува граѓаните кои имаат материјални штети на земјоделски насади од пожарите кои се случија во месеците Јануари, Февруари, Март и Април 2019 година, да ги пријават во просториите на Општина Ресен. Повеќе »


Соопштение за ЈА и ЈП ЛУПД за Сливница

» 09.04.2019

Врз основа на член 35 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на РМ “ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р. М."бр.5/02),член__ од Статутот на Општина Ресен, и донесенета Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ресен, за 2019 година- со одлука бр.08-2378/21 од 13.12.2018 год.донесена од Советот на Општина Ресен,Градоначалникот на Општина Ресен го дава следното Повеќе »


Соопштение за ЈА ЈП по Втор пат ДУП МИТ ОИЛ

» 09.04.2019

Врз основа на член 35 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на РМ “ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р. М."бр.5/02),член__ од Статутот на Општина Ресен, и донесенета Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ресен, за 2019 година- со одлука бр.08-2378/21 од 13.12.2018 год.донесена од Советот на Општина Ресен,Градоначалникот на Општина Ресен го дава следното . Повеќе »

Следна